Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

13

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 630/QĐ-TTg công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

PV