Hải Phòng giải quyết tồn tại trong việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

18

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thành phố Hải Phòng thực hiện như đề xuất của Bộ về giải quyết tồn tại trong việc thực hiện giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Đối với trường hợp cần giải quyết vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có), Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

PV