16 C
Hanoi
Thứ Sáu, 9 Tháng Mười Hai, 2022

Cử tri xã Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh với những lá phiếu tâm huyết trách nhiệm

Print Friendly, PDF & Email

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Dưới sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bùi La Nhân huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri trong xã nô nức đi bầu bằng lá phiếu tâm huyết, đong đầy niềm tin thể hiện trách nhiệm lá phiếu của từng cử tri trên tinh thần sáng suốt bầu chon những người ưu tú nhất, tài đức xứng tầm, tâm huyết nhất trong việc hiện thực hóa mục tiêu xã nhà ngày càng giàu đẹp phồn thịnh.

Đồng chí Võ Công Hàm – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đặng Giang Trung – PCT UBND huyện.

Được sáp nhập từ 03 xã ( xã Bùi Xá, xã Đức La, xã Đức Nhân), xã Bùi La Nhân có 47 cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách, trong đó, cán bộ 13 người, công chức 18 người; cán bộ không chuyên trách 9 người. Xã có diện tích 13,64 km2, dân số 6.834 người. Đảng bộ xã có 650 đảng viên sinh hoạt trên 15 chi bộ, 9 chi bộ nông thôn và 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an xã, 1 chi bộ trạm y tế xã.

Trong năm qua, Đảng bộ xã không ngừng đối mới phương thức lãnh đạo, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Bùi La Nhân đã khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với dịch vụ thương mại. Đến nay, toàn xã đã hình thành 3 vùng sản xuất lúa 2 vụ theo cánh đồng lớn, với diện tích mỗi vùng 50 ha, cơ cấu chỉ 3 loại giống chủ lực có năng suất, chất lượng cao. Cùng với đó là đẩy mạnh sản xuất vụ đông, vụ 3, với các loại rau ngắn ngày trên diện tích ruộng 2 lúa, trong các vườn hộ. Về thương mại dịch vụ, Bùi La Nhân có trung tâm dịch vụ thương mại Chợ Trổ, 12 doanh nghiệp, 29 HTX, tổ hợp tác, trên 200 hộ kinh doanh cá thể hoạt động có hiệu quả. Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), sau sáp nhập đã tạo nguồn lực đáng kể để duy trì bền vững các tiêu chí và tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao. Địa phương hiện có 5 khu dân cư mẫu, 54 vườn mẫu, gần 400 vườn đã được chỉnh trang.  Kinh tế phát triển góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4%. Nhân dân xã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, đảm bảo an ninh trật tự.

 

Trần Quang Tuấn – PBT Huyện ủy. Hoàng Xuân Hùng – PCT HĐND huyện.

Ban thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị so 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ chính trị. Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 07/8/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ thị số 01-CT/HƯ ngày 28/9/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy Đức Thọ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản liên quan của cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thu hút 520 người tham gia. Đồng thời giao cho Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thế tổ chức quán triệt đến tận cán bộ, hội viên và nhân dân trên toàn xã. Thường trực Đảng ủy đã in các Chỉ thị, văn bản chuyên đến tận các chi bộ trực thuộc. Đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử tố chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tố chức, cá nhân, thành viên phụ trách thực hiện công tác bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tô chức thực hiện tại các đơn vị thôn xóm. Ban chấp hành Đảng ủy ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra  tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biêu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một sổ chi bộ thôn xóm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó bí thư Huyện ủy Trần Quang Tuấn khẳng định, Đại hội lần này mở ra cơ hội mới để Đảng bộ Bùi La Nhân tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng, sau sáp nhập đồng nghĩa với việc Đảng bộ được bổ sung nguồn lực đáng kể, để tạo ra những đột phá trong hiện đại hóa phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Ban thường trực ƯBMT Tổ quốc và UBND xã cùng cấp. Thường trực Hội đồng nhân dân xã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tô chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế và các đơn vị thôn xóm. Ban chỉ đạo bâu cử tập trung chi đạo Ban thường trực Mặt trận tô quốc xã tổ chức Hội Nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng luật định. Hiện tại, các tô chức đã giới thiệu người ứng cử của tô chức mình gửi danh sách vê UBMTTQ xã; Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị liên tịch lấy ý kiến nơi công tác đối với người được các cơ quan cấp xã giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Về tổ chức thực hiện, công tác nhân sự: Dự kiến cơ cấu, thành phần, sổ lượng đại biêu HĐND, quy trình công tác nhân sự với tổng số Đại biểu HĐND xã, thị trấn: 25 đại biểu ( giới thiệu 45 người ứng cử). Cơ cấu, thành phần: Khối Đảng: 02 (giới thiệu 03 người). Khối Chính quyền: HĐND, UBND: 06 đại biểu ( giới thiệu 12 người). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội: 05 đại biểu (giới thiệu 14 người). Khối Y tế-Giáo dục: 01 đại biểu (giới thiệu 04 người). Khối Nông nghiệp: 01 đại biểu (giới thiệu 02 người). Thôn xóm: 10 người (Giới thiệu 10 người). Đảng viên: 38 người = 85%. Người ngoài Đáng: 07 Người = 15,5%. Nữ: 19 người=42%. Trẻ: 5 người = 11,1%.  Sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực UBMT Tổ quốc và UBND xã cùng cấp, Thường trực Hội đồng nhân dân xã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các đơn vị thôn xóm trên địa phương. Ban chì đạo bầu cử tập trung chỉ đạo Ban thường trực Mặt trận tố quốc tổ chức Hội Nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ờ địa phương được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất, thông báo của UBMTTQ xã. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, y tế & giáo dục, nông nghiệp, thôn xóm tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy trình các bước của Nghị quyết liên tịch số 09/2021 /NQLT-UBTVQH14-CP-DCTUBTWMTTQNV cùa Uy ban thường vụ Quổc hội, Chính phủ, Đoàn chủ tịch ùy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về việc sắp xếp, bố trí các khu vực bầu cử, các tổ bầu cử. Tổng số đơn vị bầu cử: ủy ban bầu cứ đã ban hành Quyết định thành lập 8 đơn vị bầu cử, danh sách và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.  Dự kiến thành lập 8 khu vực bỏ phiếu, 8 tổ bầu cử.

Trụ sở UBND xã.

Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử giao nhiệm vụ cho Ban công an xã đang tập trung lực lượng rà soát lập danh sách  tổng số cử tri có mặt trên địa bàn trong diện quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, tổng sổ cử tri là người địa phương đang học tập, công tác, đi lao động ở các tỉnh, thành phố trong nước; số cử tri không có hộ khẩu thường trú tại xã, thị trấn (người thuộc địa phương khác) đang làm việc, sinh sống và tạm trú tại xã, thị trấn; Chỉ đạo ủy ban bầu cử xã tổ chức thành lập tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử Tập trung chỉ đạo ban công an xã xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Rà soát danh sách các đối tượng. Tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, nắm bắt tình hình về an ninh trật tự an toàn xã hội. Ứng trực 100% con số. Phân công bố trí lực lượng bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu đảm bảo. Tính đến thời điểm hiện nay chưa nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử.

Xã gần đê La Giang khung cảnh băng rôn khẩu hiệu chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Kết quả, Ban thường vụ Đảng ủy tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân; Thành lập Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử để tố chức chức lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; Tập trung chỉ đạo thực hiện quy trình các bước bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp theo đúng luật định. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi cấp bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tô chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, các thôn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn; có đại diện các thành phần tôn giáo, độ tuổi.

Ban Chỉ đạo, Ban bầu cử chỉ đạo giải quyêt kịp thời những vân đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bâu cử HĐND các cấp ở địa phương. Các đồng chí được lựa chọn vào các tô chức phụ trách bầu cử (ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử) được quán triệt phải nắm chắc, hiểu sâu đầy đủ nội dung quy định của pháp luật của các văn bản; Phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người không đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND theo quy định, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lợi, có tư tưởng cục bộ.

Ông Nguyễn Xuân Linh chủ tịch UBND xã.

Ban Chỉ đạo, Ban bầu cử chỉ đạo giải quyêt kịp thời những vân đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bâu cử HĐND các cấp ở địa phương. Các đồng chí được lựa chọn vào các tô chức phụ trách bầu cử (ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử) phải nắm chắc, hiểu sâu đầy đủ nội dung quy định của pháp luật của các văn bản (khi cử tri hỏi phải tuyên truyền, giải thích một cách thuyết phục rõ ràng, cấp dưới hỏi cấp trên phải trả lời được ngay, không chung chung đại khái…). Phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người không đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND theo quy định, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lợi, có tư tưởng cục bộ.

Ông Dương Đức Đồng chủ tịch HĐND xã.

Chủ động rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đặc biệt là tạm trú, tạm vắng để thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021 bảo đảm chính xác; phát huy vai trò của lực lượng công an các cấp, nhất là công an xã trong công tác này; Chú trọng công tác lãnh đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử, về người ứng cử; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống đại dịch Covid-19, giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định, phát triển” để phục vụ bầu cử. Tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử gắn với tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương năm 2021.

Nhà Văn Hóa Xã

Các đoàn thể và tổ chức xã hội đang phấn đấu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử. Tích cực tuyên truyền để nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp, biến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 23/5, thực sự là ngày hội của nhân dân. Hy vọng, trong ngày hội đó, các cử tri của xã Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh không chỉ là cảm nhận được niềm vinh dự được thực hiện quyền dân chủ, mà còn là nghĩa vụ với mỗi công dân, thể hiện trách nhiệm của mình với vận mệnh đất nước.

PV

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan