VNHN: Nâng cao giá trị xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước

31