Thành phố Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

13

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1686/QĐ-TTg công nhận thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

PV