PHIẾU KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ HỘI VIÊN HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

30

PHIẾU KHẢO SÁT

TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID19 ĐỐI VỚI

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ HỘI VIÊN

HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

 

THÁNG 5/2020

Download phiếu khảo sát

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
  1. Tên doanh nghiệp:
  2. Địa chỉ trụ sở chính:
  3. Số điện thoại:…………………. Fax: ……………………

Email:……………………………… Website: ……………………

PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ HỘI VIÊN
  1. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG (HAPULIO, SAPULICO… ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG TRONG CÁC CÔNG TY MÔI TRƯỜNG/CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ…….)
TTNội dungTrước dịch COVID-19Trong dịch COVID-19Tỷ lệ biến động
I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
5Doanh thu (ước tính) (triệu đồng/tháng)
6Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/người/tháng)
II. Các hoạt động liên quan đến quyền lợi và an toàn cho người lao động
1Tổ chức sắp xếp lại lao động làm việc ở doanh nghiệp:

– Tổng số người lao động

+ Số người làm việc trực tiếp

+ Số người làm việc online

+ Số người nghỉ việc

2Quyền lợi cho người lao động khi bị nghỉ việc:

– Mức hỗ trợ

– Thời gian hỗ trợ

3Ban hành các quy định liên quan đến an toàn cho người lao động( Tóm tắt các quy định)

 

 

 

 

 

 

III. Các thách thức và giải pháp
Thách thức

(quản lý, vận hành, cung ứng nguyên vật liệu, nhân lực, khách hàng, tài chính v.v..)

Giải pháp

(để ứng phó với các thách thức này)

(Ghi cụ thể)

  1. CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH CUNG ỨNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ NGÀNH CHIẾU SÁNG:

TTNội dungTrước dịch COVID-19Trong dịch COVID-19Tỷ lệ biến động
I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
1Doanh thu (ước tính) (triệu đồng/tháng)
2Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/người/tháng)
I. Các hoạt động liên quan đến quyền lợi và an toàn cho người lao động
1Tổ chức sắp xếp lại lao động làm việc ở doanh nghiệp:

– Tổng số người lao động

+ Số người làm việc trực tiếp

+ Số người làm việc online

+ Số người nghỉ việc

2Quyền lợi cho người lao động khi bị nghỉ việc:

– Mức hỗ trợ

– Thời gian hỗ trợ

3Ban hành các quy định liên quan đến bảo vệ an toàn cho người lao động(Tóm tắt các quy định)

II. Các thách thức và giải pháp:
Thách thức

(trong sản xuất, kinh doanh, cung ứng vật tư thiết bị, khách hàng, tiêu thụ sản phẩm, tài chính v.v..)

Giải pháp

(để ứng phó với các thách thức này)

(Ghi cụ thể)

Phần III. CÁC KIẾN NGHỊ:

Kiến nghị đối với Nhà nước:

– Nhu cầu chia sẻ, trao đổi, cung cấp thông tin về phòng chống dịch COVID-19 trong nước và ngoài nước (về các vấn đề: quản lý rủi ro, bảo vệ sức khỏe của người lao động và cộng đồng, tiếp cận khách hàng, duy trì hoạt động của doanh nghiệp v.v.);

– Nhu cầu tham dự các diễn đàn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19;

– Các đề xuất khác.

Thông tin về người lập phiếu khảo sát:

Họ và tên:

Chức vụ:

Nơi công tác:

Số điện thoại:

Email (của người lập phiếu khảo sát):

Các ý kiến cần trao đổi trong quá trình lập phiếu khảo sát, xin vui lòng liên hệ với Ông/bà: Nguyễn Thị Toàn, VP Hội Chiếu sáng Việt Nam 87-89 phố Hạ Đình, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội : Email: toannguyen84@gmail.com; Tel 0936930829

hoặc tapchianhsangvacuocsong@gmail.com.

Hội Chiếu sáng Việt Nam trân trọng cảm ơn đơn vị hội viên đã cung cấp thông tin./.

Phê duyệt của lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)