Những đóng góp mới về học thuật, lý luận, luận điểm mới về khoa học và thực tiễn của luận án

33

1. Tóm tắt mở đầu
Tên Luận án: Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 62.34.01.02
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Lưu Trung
Họ và tên người hướng dẫn:
1- GS.TS. Đinh Văn Tiến
2-PGS.TS. Nguyễn Huy Thịnh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
2. Nội dung trang thông tin tóm tắt
– Luận án đã đóng góp vào việc xây dựng một hệ thống lý thuyết mới về cơ chế, chính sách quản lý DNNVV. Đặc biệt, tác giả đã tổng hợp và giới thiệu khái niệm DNNVV đổi mới sáng tạo, tổng kết các đặc trưng, ưu thế và những đòi hỏi riêng trong quá trình quản lý, phát triển đối tượng DNNVV đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển mạng, công nghệ thông tin.
– Luận án đã đã phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng về cơ chế chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Qua nghiên cứu các tài liệu, số liệu thực tế cập nhật đến năm 2017, các văn bản cụ thể của các cơ quan, các cấp, các ngành có liên quan, tác giả đã đưa ra được các nhận xét, đánh giá xác đáng, trung thực và mạnh dạn, khoa học về cơ chế chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, từ thuận lợi và khó khăn, thách thức đến những thành công và hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế trong cơ chế chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.
– Luận án đã xây dựng lên phương hướng và hệ thống giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đến năm 2035. Luận án đã làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước có ảnh hưởng đến phương hướng phát triển DNNVV ở Việt Nam; mục tiêu và định hướng cơ chế chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong thời gian từ nay đến năm 2035, nhấn mạnh việc đổi mới từ “cai trị” sang quản trị, đồng hành cùng DNNVV, hình thành một cơ chế quản lý thuận lợi, nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ phối hợp giữa 3 bên Nhà nước – Doanh nghiệp – Hiệp hội doanh nghiệp, tăng cường liên kết, đẩy mạnh chuyên môn hóa nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ để phát huy thế mạnh của DNNVV trong chuỗi giá trị. Đồng thời, để tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, cần có sự phối hợp đồng bộ hàng loạt các chính chính sách tài chính, tín dụng, vốn, xuất nhập khẩu, đất đai, bảo hiểm, an sinh xã hội cho người lao động trong các DNNVV, chính sách đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo các DNNVV. Từ môi trường chính sách thuận lợi kết hợp với tăng cường liên kết và chuyên môn hóa ứng dụng công nghệ và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, DNNVV mới có thể phát triển bền vững.
– Luận án đã đưa ra được các đề xuất, khuyến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành, các tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo các DNNVV hoạt động có hiệu quả cao trong nền kinh tế quốc dân nước ta từ nay đến năm 2035./.