Nghệ An (Yên Hợp – Quỳ Hợp): Đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn

Năm 2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân xã nhà, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết khắc phục những khó khăn, thử thách nên đã dành được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Trong nhiệm kỳ qua, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền xã Yên Hợp thường xuyên đổi mới theo hướng sát cơ sở. Căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Cùng với đó, Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, dự sinh hoạt hàng tháng, quý ở các chi bộ cơ sở. Từ đó, vừa đưa nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ đi vào nền nếp, có chiều sâu, vừa giúp các đồng chí đảng ủy viên nắm chắc tình hình dưới cơ sở, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp Đảng ủy xã có sự định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn ở cơ sở; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, Đảng ủy xã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy đã làm tốt công tác rà soát, dự kiến nhu cầu, khả năng và xu hướng phát triển của đội ngũ cán bộ chủ chốt, bổ sung quy hoạch cán bộ kịp thời và đúng theo quy định, có chất lượng. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc được quan tâm; Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng trình độ năng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó: Chuyên môn đại học có 17/22 đồng chí (chiếm 77,3 %); trung cấp có 4 đồng chí (chiếm 22,7%). Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 14 đồng chí chiếm 63,63%; Sơ cấp 7 đồng chí chiếm 32%; Trình độ QLNN 18 đồng chí chiếm 81,81%. Thực hiện kết luận 134 của TW về bố trí sắp xếp công tác cán bộ, Đảng ủy đã từng bước chỉ đạo thực hiện sắp xếp cán bộ kiêm nhiệm các chức vụ theo quy định.

Trạm y tế xã đã được xây dựng khang trang sạch đẹp

Đảng ủy xã cũng thường xuyên điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Qua đó xác định rõ mối quan hệ lãnh đạo, quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đối với MTTQ và các đoàn thể, Đảng ủy xã lãnh đạo tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tập trung phát triển các thế mạnh của địa phương như kinh tế nông lâm nghiệp, kinh tế hộ gia đình… để góp phần giảm nghèo bền vững…

Đội ngũ cán bộ, công chức xã luôn đoàn kết và thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành đoàn thể, các bản và sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong toàn xã. Các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội vùng miền núi dân tộc đang phát huy hiệu quả. Trong quá trình thực hiện Chương trình luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh và đặc biệt là thường xuyên được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các phòng, ban, ngành huyện chỉ đạo sát sao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống cơ sở hạ tầng được huyện quan tâm ưu tiên đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, như: đường giao thông nông thôn, xây dựng và nâng cấp hệ thống trường học, thuỷ lợi, hệ thống cấp nước sinh hoạt, các công trình phúc lợi xã hội.v.v. bộ mặt nông thôn của xã Yên Hợp ngày càng đổi mới, khang trang và phát triển.

Trong 5 năm qua, Yên Hợp đã đầu tư tu sữa và xây dựng 25 công trình với tổng trị giá 10.197 triệu đồng. Thực hiện chương trình mục tiêu QG về xây dựng NTM, toàn xã đã huy động được số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, hơn 35.780m2 đất và 2.742 cây đã được hiến tương đương gần 270 triệu đồng; số ngày công đóng góp của nhân dân trị giá 72 triệu đồng. Toàn xã hiện đã bê tông hóa được gần 18.430m đường. Hiện tại, Xã đã đạt được 6/19 tiêu chí gồm Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Điện; Chợ; Lao động có việc làm; Y tế; An ninh trật tự xã hội và có 2 xóm về đích NTM. Năm 2020 tỷ lệ  gia đình văn hóa đạt 72% tăng 11% chỉ tiêu NQ; Tất cả các xóm có nhà văn hóa cộng đồng đạt tiêu chuẩn, tăng 10 nhà so với 2015.  Số làng, bản văn hóa đạt 50%; số đơn vị văn hóa đạt 100 % .

Một góc xã yên hợp

Chính sách xã hội được Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể và nhân dân chăm lo. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, miền núi, nhất là đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Đã triển khai xây dựng thành công đài tượng niệm liệt sỹ với tổng giá trị gần chín trăm triệu đồng, hàng năm trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa thăm tặng quà các gia đình chính sách với tổng số tiền 21 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công cho hai hộ với tổng số tiền 35 triệu đồng. Phối hợp với phòng di dân cấp phát bê cái địa phương theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất 135 gồm 82 con bê cho 82 hộ tại các xóm, bản.
Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, cụ thể tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 35,31% năm 2015 xuống còn 21,42% năm 2019 giảm 13,89% chỉ tiêu Nghị quyết. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4 %. Thực hiện tốt việc vận động ủng hộ tết vì người nghèo và xóa nhà tranh tre, tạm bợ trên địa bàn.

Nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chính là nhờ dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp, các ngành và sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân các dân tộc ở Yên Hợp đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI với nhiều thành tựu đáng phấn khởi. Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng được thường xuyên chăm lo.
Cùng với đó, công tác nhân sự đại hội cũng hết sức được chú trọng, lựa chọn nhân sự dự kiến đảm bảo các tiêu chí theo hướng dẫn, đúng quy trình. Thông qua đó để các ủy viên ban chấp hành được bầu phải thực sự đủ đức, tài, có uy tín trước nhân dân và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, kỳ vọng về một đại hội đổi mới, thành công.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Yên Hợp bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó mục tiêu bao chùm trong nhiệm kỳ mới mà đảng bộ xã hướng đến là phấn đấu đưa Yên Hợp phát triển toàn diện, sớm thoát khỏi xã nghèo và về đích nông thôn mới.

Nguyễn Sơn