Kiểm tra phản ánh về đấu giá đất tại tỉnh Hải Dương

19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung phản ánh của Tạp chí Mặt trận đến Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương để kiểm tra việc đấu giá đất tại tỉnh Hải Dương.
Trước đó, Tạp chí Mặt trận có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc UBND tỉnh Hải Dương tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất 17000 m2 nằm trong quy hoạch Khu hành chính tập trung.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung phản ánh của Tạp chí Mặt trận đến Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương để kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/6/2018.

PV