Đà Nẵng: Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về môi trường

16

Tình trạng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày càng báo động, nhất là các ao hồ, đầm lầy các đơn vị doanh nghiệp, người dân không chấp hành, thiếu ý thức khi sử dụng nước dùng, sản xuất đổ ra ao hồ, biển làm ảnh hưởng đến môi trường sống, UBND TP cũng đã chỉ đạo xứ lý và tuyên truyền nhằm ngăn chặn tình trạng trên.

Ô Nhiễm Môi Trường Làm Cá Chết.

Theo đó, ngày 01/10/2018, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Đà Nẵng. Nhằm hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền, Sở TT&TT kính chuyển quyết định nêu trên đến các cơ quan đơn vị tham khảo, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn TP theo dõi và chủ động trong việc xây dựng tin, bài, phóng sự về các vấn đề liên quan đến môi trường trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó hướng đến việc tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường để người dân trên địa bàn thành phố được biết và thực hiện.
UBND TP Đà Nẵng giao cho UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện tuyên truyền nội dung nêu trên đến người dân trên địa bàn được biết. Đặc biệt chú ý đến việc phát huy hệ thống truyền thông cơ sở: đài truyền thanh quận, huyện, trang thông tin điện tử của UBND các quận, huyện.
Đồng thời kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng phối hợp cung cấp các thông tin mới, cần tuyên truyền về vấn đề môi trường, tình hình giải quyết các vấn đề môi trường trên địa bàn thành phố, các sự kiện liên quan đến lĩnh vực môi trường… đến Sở Thông tin và Truyền thông để Sở gửi các cơ quan, đơn vị; Phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn khi có đề nghị từ các cơ quan báo chí để hỗ trợ các cơ quan thông tấn có nội dung chính xác, hỗ trợ công tác sản xuất tin, bài, phóng sự truyền thông.
Qua đó làm cho người dân, các doanh nghiệp hiểu rõ về tác hại làm ảnh hưởng môi trường sống hiện nay.

Công Khanh