Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 26 của UBTVQH

17

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 26 (từ ngày 8-13/8/2018).

PV