Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay

11096

Toám tắt
Trong thời gian qua, quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta đã được Chính phủ, Bộ Tư pháp và các chính quyền địa phương các cấp tổ chức triển khai thực hiện và đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh và  hoàn thành các nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương. Quản lý nhà nước về hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc nói riêng đã được các cấp triển khai đồng bộ các văn bản quy phạm và văn bản hướng dẫn thực hiện, hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch được chỉ đạo thống nhất từ trung ương tới cấp xã, diễn ra khá nhịp nhàng và đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về hộ tịch, đồng thời cũng giải quyết được cơ bản các yêu cầu của công dân về hộ tịch.
Thực trạng bất cập
Bên cạnh những thành quả đạt được, đăng ký và quản lý nhà nước về hộ tịch tại các tỉnh biên giới vẫn còn bộc lộ một số hạn chế tồn tại cần được xem xét giải quyết, đó là trong thực tiễn đến nay vẫn tồn tại những hạn chế về chuyên môn; sự thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tình trạng tảo hôn ngày càng có xu hướng tăng lên, tình trạng đăng ký hộ tịch quá hạn, đăng ký lại, không đăng ký hộ tịch; tình trạng phụ nữ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, lấy chồng, sinh con mà không được sự công nhận; các vấn đề liên quan có ảnh hưởng đến hộ tịch như tập quán thói quen của nhân dân biên giới; các yếu tố liên quan đến cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác đăng ký quản lý hộ tịch và điều kiện về đời sống kinh tế, cơ sở vật chất khó khăn, vấn đề nhận thức của nhân dân còn thấp…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Giải pháp đề xuất
Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả xin đưa ra một số giải pháp có tính tham khảo nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc hiện nay như sau:
Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và phương thức quản lý nhà nước về hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc
Một, Đối với Trung ương: (i) Về thể chế: trung ương cần tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa các quy định của pháp luật hộ tịch, đảm bảo cho hoạt động quản lý hộ tịch tại biên giới diễn ra thuận tiện, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của địa phương. Kịp thời xem xét báo cáo đề xuất, kiến nghị của các tỉnh biên giới về hộ tịch, để có hướng thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Đối với thực hiện Luật Hộ tịch với nội dung cấp số định danh cá nhân trong giấy khai sinh, cần được đẩy nhanh và khắc phục những khó khăn, vướng mắc khi đăng ký khai sinh, vì hiện nay việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ cho nội dung này do đặc điểm và các điều kiện đảm bảo, sẽ không thể diễn ra đồng bộ và liên tục được nếu như không có sự quan tâm kịp thời.  (ii) Về cải cách thủ tục hành chính: tiếp tục hoàn thiện thể chế cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch, mục tiêu vừa là phải thuận tiện cho dân, vừa theo quy định của pháp luật, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, cũng qua đó không để xảy ra tình trạng dễ dãi, dẫn đến buông lỏng quản lý, hoặc kiểm soát quá chặt chẽ, cứng nhắc, sẽ dẫn đến không hiệu quả. Bên cạnh đó cần phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, tránh chồng chéo về thẩm quyền hoặc phân định thẩm quyền quá phức tạp. (iii) Chính sách đặc thù khu vực biên giới: Chính phủ cần ban hành chính sách đặc thù về đăng ký hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, trong đó công việc cần thiết cụ thể là: Rà soát, thống kê danh mục các phong tục, tập quán lạc hậu cần xóa bỏ, ban hành và khuyến khích các phong tục tập quán tích cực được áp dụng; nghiên cứu ban hành thể chế riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký hộ tịch. Hồ sơ thực hiện việc đăng ký không cần người dân nhất thiết hay bắt buộc cung cấp đủ các loại giấy tờ liên quan, mà tăng cường trách nhiệm thẩm tra, xác minh hồ sơ của công chức tư pháp- hộ tịch; có cơ chế kinh phí phù hợp cho công chức tư pháp hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch lưu động, xác minh sự kiện hộ tịch, đồng thời có chế độ khuyến khích cho công chức tư pháp- hộ tịch tại các xã, huyện thuộc khu vực biên giới. Ban hành các đề án đẩy nhanh việc cải thiện quản lý hộ tịch và nâng cao nhận thức pháp luật đối với người dân thuộc khu vực biên giới, như đề án xóa đói giảm nghèo, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho khu vực biên giới.
Cần tiếp tục thực hiện một số phúc lợi cho người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách như việc miễn giảm một số khoản phải nộp cho người dân. Có chế độ khuyến khích cho công dân khi đăng ký hộ tịch theo quy định.
(iv) Hợp tác quốc tế: thúc đẩy Hiệp định tương trợ tư pháp trên cơ sở giải quyết các vấn đề về dân cư, hộ tịch tại khu vực biên giới, trong đó tiến hành các hoạt động như rà soát, thống kê hộ tịch, về dân cư có liên quan đến các tỉnh biên giới giữa hai nước; xây dựng thể chế hợp tác chung trong việc quản lý, giải quyết các vấn đề tồn đọng về  hộ tịch, dân cư tại các tỉnh biên giới và khu vực giáp biên; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản về xuất nhập cảnh cho nhân dân cư trú giáp biên, đồng thời có biện pháp quản lý đường biên mốc giới một cách hiệu quả.
Hai, Đối với các tỉnh biên giới phía Bắc: Các cấp chính quyền biên giới cần quan tâm xem xét đến chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nhận thức cho đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện và nhất là cấp xã biên giới. Bên cạnh các biện pháp mang tính chế tài xử lý thì biện pháp khuyến khích hiệu quả công việc cũng đặc biệt được chú ý.  Rà soát, tổng hợp, thống kê những bất cập liên quan đến văn bản Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực hộ tịch. Kịp thời kiến nghị với Bộ Tư pháp xem xét điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các quy định của pháp luật cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo hành lang pháp lý cho quản lý nhà nước về hộ tịch, tránh chồng chéo, trùng lắp, hiệu quả thấp.  Chỉnh đốn lề lối làm việc công sở, đổi mới phương thức làm việc hiệu quả, từng bước kiện toàn, thay thế đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch làm việc kém hiệu quả. Bên cạnh đó là nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực cung cấp cho cấp huyện, xã, đầu tư kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Thứ hai, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ tịch
Ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho công tác đăng ký, quản lý nhà nước về hộ tịch được thực hiện một cách chính xác, khoa học, chất lượng và thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Dưới góc nhìn tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý nhà nước về hộ tịch, được coi là một giải pháp để kiện toàn tổ chức bộ máy, phương thức làm việc, qua đó sẽ giảm bớt sức lao động thủ công, góp phần tăng năng suất lao động, tạo sự kết nối dữ liệu, nâng tầm quản lý giữa các cơ quan thực hiện đăng ký, quản lý nhà nước về hộ tịch. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ thông tin, được thực hiện trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đòi hỏi các tỉnh biên giới phía Bắc phải hết sức quan tâm, bố trí nguồn nhân lực và có sự đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, mà cơ bản nhất là bảo đảm các điều kiện cho sử dụng phần mềm hộ tịch dùng chung. Tại cấp huyện, cấp xã cần tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ công chức tư pháp- hộ tịch về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng sử dụng máy móc. Bên cạnh đó thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo cho tuyến huyện, xã, nhất là xã sát biên giới, xã vùng sâu về hệ thống giao thông, điện lưới, đường truyền là rất cần thiết, để có thể duy trì và thực hiện.
Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện đội ngũ làm công chức tư pháp-hộ tịch
Về nguồn nhân lực, biên chế hiện nay theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP,  các huyện biên giới cần bố trí đủ biên chế tư pháp theo quy định của Luật Hộ tịch ở các xã, phường thị trấn biên giới. Bên cạnh đó bên chế tại Phòng Tư pháp cũng phải đảm bảo để duy trì các hoạt động hộ tịch tại cấp huyện và giúp cấp xã thực hiện  Đối với cấp tỉnh, hiện nay theo Luật Hộ tịch, Sở Tư pháp đã chuyển giao các nhiệm vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho cấp huyện. Phòng Tư pháp cấp huyện ngoài các nhiệm vụ đang phải thực hiện cơ bản theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP trước đây, phải đảm nhiệm sự chuyển giao từ cấp tỉnh. Tại cấp huyện, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thực hiện công việc hộ tịch tại Phòng Tư pháp, thì đối với các huyện phát sinh việc hộ tịch nhiều và công chức phòng còn yếu kém về chuyên môn, cần thiết trong khoảng thời gian trước mắt có thể thực hiện việc luân chuyển công chức từ Sở Tư pháp về tăng cường cho huyện để đảm bảo có người thực hiện ngay được các công việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Đối với cấp huyện, ủy ban cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện việc bố trí lãnh đạo và công chức chuyên về công tác hộ tịch để bảo đảm giải quyết kịp thời các công việc phát sinh. Đối với cấp xã, tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện trước mắt để bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hộ tịch, cần bố trí đủ hai công chức làm công tác hộ tịch, và tùy theo tình hình thực hiện sẽ điều chỉnh giữa các địa phương sao cho phù hợp.
Về bộ máy thực hiện, để bảo đảm bộ máy thực hiện và quản lý nhà nước về hộ tịch luôn đáp ứng được yêu cầu công việc, các tỉnh biên giới phía Bắc cần nghiêm túc trong việc tuyển dụng công chức tư pháp- hộ tịch cũng như các công chức cấp xã khác. Phải đảm bảo công chức được tuyển dụng có trình độ, có chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đối với những người đang trong biên chế, đang làm việc, nhưng năng lực ý thức trách nhiệm yếu, thì có thể xem xét loại ra khỏi biên chế hoặc chuyển công việc khác phù hợp.
Về năng lực  thực thi công vụ của công chức  tư pháp- hộ tịch  Năng lực thực thi công vụ chính là điều kiện để công chức tư pháp-hộ tịch có thể hoàn thành tốt chức trách được giao, có khả năng tham mưu và đáp ứng được công việc. Đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch có năng lực tốt, có thể giúp Ủy ban, Phòng Tư pháp giải quyết các hạn chế, vướng mắc của công tác hộ tịch một cách hiệu quả. Đội ngũ công chức tư pháp- hộ tịch nếu như được tuyển dụng theo năng lực, được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, được bố trí sắp xếp công việc và trao cho họ những điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, thì việc phát huy năng lực, khả năng hoàn thành sẽ cao. Ngược lại  nhóm công chức tư pháp- hộ tịch còn yếu về nghiệp vụ chuyên môn, là do trong quá trình tuyển dụng công chức, cơ quan tuyển dụng chưa thực hiện đúng quy định, hơn nữa công tác bố trí chưa hợp lý, không thường xuyên được tập huấn và một phần do tố chất bản thân nội tại của công chức đó. Như vậy việc bố trí đội ngũ công chức hiệu quả, phát huy được năng lực, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thì các tỉnh biên giới phía Bắc cần tập trung giải quyết những tồn tại trên với các giải pháp, cụ thể là:  Xem xét quy hoạch lại đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Theo Luật Hộ tịch 2014 thì cấp tỉnh không còn thực hiện các công việc hộ tịch mà chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hộ tịch. Công việc hộ tịch được tập trung thực hiện tại cấp huyện, cấp xã. Với thực trạng công chức làm công tác hộ tịch thiếu và yếu ở hai cấp này thì việc rà soát quy hoạch lại đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch để có kế hoạch thực hiện việc bồi dưỡng, đào tạo, cũng như xác định số lượng công chức để thực hiện việc đào tạo, tuyển dụng phù hợp với yêu cầu công việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch, nhằm mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ này theo hướng tất cả công chức tư pháp-hộ tịch đều phải bảo đảm có chuyên môn ngành luật và được bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ theo quy định của Luật Hộ tịch.
Tại cấp huyện, nhằm đáp ứng được yêu cầu của công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Hộ tịch, công tác này được đánh giá là phức tạp về chuyên môn. Nên công chức thực hiện phải có trình độ cử nhân luật và được bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ. Theo yêu cầu này, các tỉnh biên giới phía Bắc cần có kế hoạch đào tạo hợp lý, trước hết cần ưu tiên đào tạo với những người tuổi đời còn trẻ, người dân tộc thiểu số và chưa có trình độ chuyên môn luật và để có thể phục vụ và sử dụng ổn định được lâu dài. Đối với công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã cần phải được chuẩn hóa theo quy định của Luật Hộ tịch, và để bảo đảm ít nhất có trình độ từ trung cấp luật trở lên, được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. Các tỉnh sau khi rà soát, thống kê, nếu nhận thấy công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã chưa có trình độ trung cấp luật thì có thể tùy vào từng điều kiện của địa phương thực hiện việc liên kết đào tạo cử đi học, hoặc thay thế. Hiện tại và trong thời gian tới, đứng trước các yêu cầu thực hiện hộ tịch, trong đó là thực hiện phần mềm quản lý hộ tịch dùng chung, công chức tư pháp-hộ tịch đang làm công tác hộ tịch phải được tập huấn chuyên sâu về Luật Hộ tịch và các Nghị định, Thông tư…. để các xã, phường, thị trấn biên giới có thể đáp ứng nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch theo Luật được ngay. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cần được thực hiện thường xuyên để công chức tư pháp-hộ tịch có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.
Thứ tư,  nâng cao hiệu quả công tác  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm thay đổi nhận thức của cá nhân về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của đăng ký, quản lý hộ tịch
Mục tiêu là trang bị kiến thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân các dân tộc biên giới phía Bắc về pháp luật hộ tịch, ý nghĩa của đăng ký, quản lý nhà nước về hộ tịch, thì bên cạnh những giải pháp tổng thể được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước thì các tỉnh biên giới phía Bắc cần quan tâm thực hiện những giải pháp sau: Để duy trì thường xuyên công tác phổ biến pháp luật về hộ tịch các địa phương biên giới phía Bắc, theo Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới, cần biên tập, soạn các tờ rơi với nội dung đơn giản tập trung vào những quy định cụ thể của pháp luật hộ tịch. Tuy nhiên, để tránh việc phát tờ rơi tràn lan vừa không đúng đối tượng, vừa lãng phí tốn kém. Việc biên soạn tờ rơi tuyên truyền phải đơn giản, dễ hiểu, tiếp cận và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tuyên truyền bằng hình thức tờ rơi cần đi cùng với việc hướng dẫn, giải thích từng nội dung cụ thể tránh đưa phát tờ rơi cho đối tượng tiếp nhận mà không bảo đảm việc họ có hiểu thông tin trong tờ rơi đó. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch cần được thực hiện kết hợp với tuyên truyền về dân số, với các nội dung pháp luật khác như dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai… Bên cạnh đó trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch phải có sự kết hợp giữa cơ quan tư pháp với các cơ quan,  tổ chức liên quan như  các Đồn biên phòng, cộng tác viên dân số, các cơ quan, đoàn thể huyện, xã … để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền. Chủ động tuyên truyền tại địa bàn, đồng thời có sự phối hợp với chính quyền nước bạn tại khu vực biên giới, tuyên truyền các nội dung về thể chế biên giới đất liền, xuất nhập cảnh, thương mại, hộ tịch trong nhân dân, đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ đường biên giới, quản lý nhân khẩu, xuất nhập cảnh qua lại khu vực biên giới. Triệt phá các tuyến đường mòn trái phép phục vụ cho vận chuyển hàng hóa nhập lậu, cấm có nguy cơ tiềm ẩn tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua khu vực biên giới.
Thứ năm, đầu tư cơ sở vật chất đối với quản lý hộ tịch các tỉnh biên giới phía Bắc
Hiện nay sự quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất cho quản lý nhà nước về hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc còn chưa thực sự đồng đều. Tại một số tỉnh, nhiều nơi việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác hộ tịch chưa được chú trọng. Cơ sở vật chất làm việc hiện nay còn khó khăn, thiếu thốn, nhất là đối với các huyện, xã biên giới, vùng sâu, vùng xa. Những đơn vị này có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, chưa có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Việc sử dụng máy vi tính, mạng internet cũng như phần mềm hộ tịch còn gặp khó khăn. Vì vậy, giải pháp được đề cập là các tỉnh cần chỉ đạo và hỗ trợ việc trang bị phương tiện, máy móc, lắp đặt phần mềm điện tử về hộ tịch, tổ chức tập huấn đào tạo sử dụng. Bố trí kinh phí cho quản lý, đăng ký hộ tịch, đầu tư các chương trình, dự án về hộ tịch tại các tỉnh biên giới nhất là các xã, thị trấn, phường biên giới. Song hành với việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho lĩnh vực quản lý nhà nước về hộ tịch, thì việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông đi lại, công trình điện lưới quốc gia và các chương trình, đề án bổ trợ, phối hợp khác, cũng cần phải hết sức chú trọng, nhằm đảm bảo cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh diễn ra đồng bộ với hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch.
Thứ sáu, tổ chức các hoạt kiểm tra, thanh tra, giám sát quản lý hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc
Các hoạt kiểm tra, thanh tra, giám sát quản lý nhà nước về hộ tịch cần được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương, không phải là công tác của riêng ngành tư pháp. Tại các tỉnh biên giới các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cần xác định vai trò nòng cốt của mình, chủ động tích cực tham mưu đề xuất với ủy ban nhân dân cấp mình, đồng thời có sự phối hợp với các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện, có giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương để khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý hoặc hạn chế yếu kém trong công tác quản lý hộ tịch, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với cấp huyện, cấp xã, kịp thời uốn nắn các sai sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch.
Hiện nay, do sự chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp tỉnh, cấp huyện đối với công tác hộ tịch làm chưa thực sự hiệu quả, vì thế  nhiều nơi có sự đánh giá khác nhau về lĩnh vực này, qua đó cách giải quyết cũng thiếu chính xác, không kịp thời những vấn đề nảy sinh của hộ tịch. Để thực hiện tốt công tác này, cấp tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, vi phạm có thể xảy ra. Đối với những đơn vị đã kiểm tra, thanh tra thì không thực hiện kiểm tra tiếp để tránh chồng chéo trùng lắp, và chỉ xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với những những đơn vị chưa kiểm tra và có thể kiểm tra lại đối với những đơn vị yếu nhiều năm.
Các biện pháp chấn chỉnh những sai phạm qua kết luận kiểm tra cũng phải được thực hiện nghiêm túc, tránh việc kiểm tra chỉ mang tính hình thức, nể nang vì sẽ không đạt được mục đích, yêu cầu trong công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát và vì thế sẽ không đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
Như vậy, quản lý nhà nước về hộ tịch tại các tỉnh biên giới phía Bắc có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đặc thù các tỉnh biên giới không giống như các vùng miền khác, ngoài các yếu tố chung, thì còn yếu tố biên giới. Quản lý hộ tịch tại đây có sự gắn kết với quản lý về dân cư, xã hội, về những nội dung có liên quan đến quốc tế và an ninh quốc gia. Từ những thực tiễn về quản lý hộ tịch tại khu vực biên giới, với những quan điểm, giải pháp, mong rằng trong thời gian tới, công tác đăng ký hộ tịch tại khu vực biên giới phía Bắc, sẽ được trung ương và chính quyền địa phương quan tâm, đồng thời có những giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước không chỉ lĩnh vực hộ tịch tại khu vực biên giới.

ThS. Nguyễn Anh Tú