Long An giữ vững vị trí dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025

Sau hơn 03 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ tỉnh Long An đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Năng động – Phát triển”. Sau hơn 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Long An NK 2020-2025.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Tỉnh Ủy Long An đã tổ chức họp báo vào cuối buổi sáng ngày 16/10, nhằm thông tin rộng rãi cho các cơ quan báo chí về kết quả của Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Chủ trì họp báo, ông Nguyễn Văn Được –  Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI cho biết: “…thành công của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long nói riêng và của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ tỉnh nói chung nói có sự đóng góp quan trọng và ý nghĩa của các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí  đã kịp thời tuyên truyền, góp ý, phản biện để mọi việc ngày càng hiệu quả, tốt đẹp hơn”, ông Được nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Được, Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An – Chủ trì họp báo sau kết thúc Đại hội.

Thông tin kết quả đại hội , Ban tổ chức cho biết: Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An đặt ra mục tiêu quyết tâm xây dựng tỉnh nhà giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào  năm 2025 và trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội đã đặt ra các chỉ tiêu khá cao cho nhiệm kỳ 2020-2025 để phấn đấu, như tăng trưởng kinh tế 9,2 – 10%/năm; sản lượng lúa 2,5 – 2,6 triệu tấn/năm, trong đó 70 – 75% chất lượng cao; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115 – 120 triệu đồng;…

Ban Chấp hành Đảng bộ Long An nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội xác định 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, như sau:

(1) Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. (2) Phát triển văn hóa-xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. (3) Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. (4) Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của thống chính trị, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. (5) Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế XHCN. (6) Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; tập trung thực hiện có hiệu quả NQTW 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí(khuyết 01 đồng chí); trong đó cán bộ trẻ: 05 đồng chí, chiếm tỷ lệ 9,61%, cán bộ nữ: 05 đồng chíchiếm tỷ lệ 9,61%..

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí (khuyết 02 đồng chí); bầu đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; bầu 02 đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (khóa X) và Nguyễn Văn Út, Ủy viên BTVTU (khóa X), Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 07 đồng chí(khuyết 04 đồng chí) và bầu đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên BTV.TU(khoa XI) giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                                                                              Văn Ca – Phương Dung