Hậu Giang: Đại hội bàn về “Đề án xanh”

62

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang diễn ra từ ngày 12 đến 14/10 dành thời gian thảo luận về “Đề án Hậu Giang xanh”, xin giới thiệu nội dung khá mới này.

 Tham luận của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về “Đánh giá chất lượng tăng trưởng GRDP nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng giai đoạn 2020 – 2025”, cho biết tăng trưởng thời gian qua khá tốt nhưng chưa bền vững. Để bảo đảm tăng trưởng bền vững nhiệm kỳ tới, Ban cán sự đảng UBND tỉnh cụ thể hóa chủ trương của Đại hội bằng 5 đề án cụ thể, trong đó có “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang không nhận hoa tặng nên hội trường nghiêm trang, thoáng đãng

Nội dung cơ bản của “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được tham luận của Sở TN&MT trình bày. Đó là, “Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải sản xuất nông nghiệp; nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đảm bảo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và tiêu chí văn minh đô thị; cải thiện cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn để hướng đến xây dựng Hậu Giang xanh – sạch- đẹp”.

Theo tham luận của Sở TN&MT, thực trạng hiện nay rất đáng lo ngại: “Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực đô thị là 85% và ở khu vực nông thôn chỉ khoảng 19%; vấn đề ô nhiễm môi trường tại các bãi rác tập trung hiện hữu chưa được giải quyết dứt điểm. Các hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch, xây dựng trái phép trên sông, kênh, rạch và việc xử lý chất thải từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nhất là quy mô hộ gia đình chưa được giải quyết triệt để. Tỷ lệ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật thấp (khoảng 3,8% – 4,2%). Ý thức về vệ sinh môi trường của người dân chưa cao; nhiều điểm tập trung rác tự phát xuất hiện trong cộng đồng dân cư và tình trạng vứt rác bừa bãi (đặc biệt là túi ni lông ở các lề đường, kênh, rạch,…) gây mất vẻ mỹ quan, tắc nghẽn dòng nước, ô nhiễm môi trường nước mặt”.

Các đại biểu nhất trí thông qua chủ trương phát triển xanh

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 thu gom xử lý rác thải rắn sinh hoạt 100% ở đô thị, 80% ở nông thôn và 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Lộ trình thực hiện gồm 2 giai đoạn: 2021 – 2025 và 2026 – 2030, tổng kinh phí 1.955,6 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 là 1.606,8 đồng (ngân sách tỉnh khoảng 198,1 tỷ đồng, Trung ương hỗ trợ 51,9 tỷ đồng, xã hội hóa 1.356,8 tỷ đồng). Giai đoạn 2026 – 2030 là  348,8 tỷ đồng (ngân sách tỉnh khoảng 311,8 tỷ đồng, xã hội hóa: 37 tỷ đồng).

Các giai đoạn có những nhiệm vụ ưu tiên cụ thể. Giai đoạn 2021 – 2025 có 4 chương trình với 11 nhiệm vụ, trong đó chương trình thứ nhất là “nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bảo vệ cảnh quan môi trường”. Giai đoạn 2026 – 2030 có 4 nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ “Chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy điện rác, Chi phí xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”.

Để thực hiện thành công, Đề án xác định 5 nhóm giải pháp. Bên cạnh nhóm giải pháp về tài chính vừa nêu, có nhóm giải pháp về quản lý và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, còn có hai nhóm giải pháp sau.

 Nhóm giải pháp về nguồn lực: “Thành lập Tổ thu gom rác ở ấp, khu vực để tổ chức thu gom đối với các tuyến đường mà đơn vị thu gom không thu gom được; Tổ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ở ấp, khu vực có sản xuất nông nghiệp để tổ chức thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng từ bể chứa đến điểm tập kết giao cho đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý. Đầu tư, hỗ trợ xe kéo, xe đẩy tay thu gom cho tổ thu gom rác, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Hoàn thành thực hiện cải tạo, khắc phục ô nhiễm bãi rác Kinh Cùng trong năm 2020; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện rác Hậu Giang bảo đảm vận hành trong năm 2022; đóng cửa, cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác Tân Tiến và bãi rác Long Mỹ ngay sau khi nhà máy điện rác Hậu Giang đi vào vận hành”.

Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ: “Thí điểm mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực nội ô đô thị và nông thôn làm cơ sở để nhân rộng. Truyền thông, tập huấn, chuyển giao và áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như: IPM, 3G3T, 1P5G trên lúa, GAP trên cây ăn trái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao,… nhằm giảm lượng phát thải bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”.

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng nhấn mạnh: “Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ môi trường. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các khu, cụm công nghiệp theo quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nước sạch, trạm xử lý nước thải, chất thải rắn. Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường”.

                                                                                                          SÁU NGHỆ