Hà Nội: Tiếp tục hoàn thiện chính sách môi trường

Print Friendly, PDF & Email

Đó là một nội dung chính trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội xác định sẽ tăng cường năng lực quản lý Nhà nước trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án bảo vệ môi trường chi tiết; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ tăng cường quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; khai thác khoáng sản và cải thiện, phục hồi môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm; phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các nguồn phát sinh và kiểm soát các nguồn khí thải gây ô nhiễm; cải thiện chất lượng môi trường không khí; tăng cường công tác quan trắc, giám sát chất lượng môi trường và kiểm soát nguồn thải ô nhiễm môi trường; Xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề và nông thôn; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

UBND thành phố Hà Nội đồng thời coi trọng công tác bảo vệ và chống cạn kiệt nguồn nước và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước; xử lý ô nhiễm và kiểm soát các nguồn xả nước thải vào nguồn nước; tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính.

Song song với đó, giai đoạn tới, UBND thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ về bảo vệ môi trường…

Lưu Hiền – tietkiemnangluong.vn