Đà Nẵng: Chuẩn bị thật tốt, tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII

31

Chiều 22/9/2020, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, phát biểu kết luận cuộc làm việc của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Được biết, Đảng bộ TP Đà Nẵng đã bám sát những tư tưởng, quan điểm lớn nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho nhiệm kỳ tới thể hiện tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân TP Đà Nẵng nhất là sau hai đợt xảy ra đại dịch Covid-19.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa báo cáo tóm tắt các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; ý kiến phát biểu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đại biểu tham dự cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh làm việc của Thủ tướng và địa phương Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tán thành các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của TP trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn 2030; đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa. Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,  Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế phát triển, trung tâm du lịch lớn của cả nước, kinh tế có độ mở cao; nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng…

Thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung lại các chỉ tiêu theo hướng phát triển, phù hợp Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.Cần tiếp thu tinh thần của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là nhận thức đúng và xử lý tốt các nhân tố tạo thành động lực để đổi mới, phát triển và hội nhập như hài hoà lợi ích; đoàn kết nhất trí, phát huy lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dân tộc cao.

Chỉ đạo về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; chú trọng công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.

Đà Nẵng cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng; có giải pháp cụ thể, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá; đề xuất với các cơ quan Trung ương có cơ chế đặc thù để phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong đó, Đà Nẵng là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên.

Thành phố Đà Nẵng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nắm chắc tình hình không để bị động, bất ngờ, phát hiện xử lý vấn đề nhạy cảm không để phát sinh điểm nóng.
Cần đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 3 trụ cột, 5 lĩnh vực mũi nhọn về phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trọng tâm là: Xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ chất lượng cao, tầm khu vực; thúc đẩy phát triển kinh tế đêm; phát triển thành phố thành trung tâm kinh tế biển, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại miền Trung với vai trò là cửa ngõ giao nhận, vận chuyển khu vực ASEAN và quốc tế.

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hệ thống đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; đẩy nhanh thành lập Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số. Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa và phát triển kinh tế biển.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tán thành nội dung dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXI và phương án nhân sự khóa mới; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu tối đa ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện, chuẩn bị thật tốt và tổ chức Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ tới, đưa Đà Nẵng ngày càng phát triển, đi lên.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và tập thể Bộ Chính trị đã dành sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên trong công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo; đồng thời tổng hợp đầy đủ, hoàn thiện nâng cao chất lượng văn kiện, lãnh đạo chỉ đạo tập trung để Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII tổ chức thành công, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                               Đắc Bình-Đặng Nỡ