Xã hội hóa đầu tư ở Cần Thơ đạt còn thấp

55

Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư từ năm 2008 đến nay “là rất ít”, chỉ 06 dự án, riêng lĩnh vực giáo dục có 02 dự án chưa hoàn thành. Một nguyên nhân của hạn chế được nêu thành giải pháp thúc đẩy xã hội hóa những năm tới là “tạo điều kiện thuận lợi nhằm huy động rộng rãi sự tham gia, hưởng ứng và đóng góp của các thành phần kinh tế”. Thông tin quá trình đầu tư 02 dự án trường học để rõ thêm nguyên nhân.

Phân hiệu và trường đại học

Trường Đại học FPT là tên được gắn trên công trình thực tế hiện nay, còn chính thức trong quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố Cần Thơ là Phân hiệu Trường Đại học FPT.

Ban đầu, ngày 21/8/2015, UBND thành phố có Quyết định chủ trương đầu tư số 2413/QĐ-UBND cho “Tổ hợp Đại học FPT và Công viên Phần mềm FPT Cần Thơ” với diện tích 174.201 m2 ở phường An Bình (quận Ninh Kiều) và Long Tuyền (quận Bình Thủy). Gồm 51.414 m2 đất công và phần còn lại đang là đất dân cư.

Hơn 4 tháng sau, ngày 29/12/2015, UBND thành phố có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3932/QĐ-UBND, tên dự án đổi thành “Tổ hợp Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Cần Thơ và Công viên Phần mềm FPT Cần Thơ”. Diện tích đất, Phân hiệu Trường Đại học FPT 135.000 m2 và Công viên Phần mềm FPT 39.204 m2.

Hơn ba năm sau,  UBND thành phố lại có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 172/QĐ-UBND ngày 18/01/2019. Về tên dự án, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư ban đầu thành tên như trong quyết định điều chỉnh lần thứ nhất là  “Tổ hợp Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Cần Thơ và Công viên Phần mềm FPT Cần Thơ”. Diện tích đất tăng lên 17.402 m2, gồm Phân hiệu Trường Đại học FPT 5.175 m2 đất công và Khu Công viên Phần mềm FPT 12.227 m2 đất đang của dân cư.

Tên gọi Dự án như thế không đúng với quy định hiện hành. Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc “sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường” không có danh mục Phân hiệu đại học, chỉ có Trường đại học. Nếu thành lập mới Trường đại học thì phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Việc cấp chủ trương đầu tư và đưa vào danh mục xã hội hóa “Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Cần Thơ” của UBND thành phố Cần Thơ là không đúng quy định theo danh mục của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn nữa, Dự án không đăng ký lựa chọn nhà đầu tư cho dự án theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và Điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Việc làm này khiến môi trường đầu tư thiếu công khai, minh bạch, hạn chế nhà đầu tư tham gia.

Dự án Phân hiệu Đại học FPT tại Cần Thơ nhưng tên ở công trình đã xây dựng trên đất công là Trường Đại học FPT

Trường quốc tế Singapore

Trường quốc tế Singapore là trường phổ thông, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Ngày 22/7/2015, UBND thành phố Cần Thơ có Công văn số 3441/UBND-XDĐT bổ sung Trường quốc tế Singapore vào danh mục kêu gọi xã hội hóa, ở phường An Bình (quận Ninh Kiều).

Ngày 28/7/2015, Sở KH&ĐT có tờ trình số 1763/TTr-SKHĐT-KTĐN về chủ trương đầu tư Dự án Trường quốc tế Singapore. Từ đó, ngày 10/8/2015, UBND thành phố ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 2321/QĐ-UBND, giao 42.607 m2 đất công cho nhà đầu tư định sẵn mà không tổ chức đấu thầu dự án để có nhiều nhà đầu tư tham gia nhằm lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất.

Trường quốc tế Singapore xây trên đất công bên đường Nguyễn Văn Cừ

Sau khi đã có chủ trương giao đất công cho dự án, ngày 24/8/2015 UBND thành phố mới có Quyết định số 2418/QĐ-UBND về việc “ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp”.

Như vậy, Dự án Trường quốc tế Singapore có chủ trương đầu tư trước khi công bố danh mục đầu tư để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Việc làm này sai với Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

SÁU NGHỆ

Quy định về đất đai và đấu thầu trong xã hội hóa

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014, Điều 118 quy định việc “Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất” để thực hiện chính sách xã hội hóa. Đồng thời quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất: “Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất”.

Về chính sách xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, việc lựa chọn nhà đầu tư được Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án để đấu thầu. Điểm 2 Điều 10 quy định: “a) Sau khi có quyết định phê duyệt, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được công bố trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này. Khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm. b) Nội dung công bố phải bao gồm các thông tin về: Địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt, hiện trạng khu đất, các thông tin cần thiết khác”. Nguyên tắc ở đây, danh mục dự án sau khi phê duyệt phải đăng tải công khai để rộng rãi các nhà đầu tư biết, tham gia.