Vĩnh Phúc đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp tin trong nước

33