Video: Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét dự kiến số lượng, cơ cấu đại biểu khoá XV