Video: Hoàn thiện và xây dựng Nhà nước pháp quyền

26

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện mới là chủ đề của Hội thảo Khoa học do Hội Khoa học hành chính, Viện những vấn đề phát triển thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 24/10/2020 tại Hà Nội.

Huy Hoàng – Phạm Thông