Video: Chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng dịch Bắc Ninh