Trung ương nghe nhiều báo cáo quan trọng của Bộ Chính trị

Nhiều báo cáo quan trọng của Bộ Chính trị về tiếp thu ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm… được trình Trung ương.

Chiều 14/12, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Phiên làm việc buổi sáng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị và gợi mở nhiều nội dung quan trọng để các đại biểu thảo luận.

Trong buổi sáng, Trung ương nghe hàng loạt báo cáo quan trọng.

Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Đoàn Bắc.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đọc báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp cho các dự thảo báo cáo chiến lược 10 năm 2021-2030 và báo cáo phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trình bày báo cáo của Bộ Chính trị về tiếp thu và giải trình những ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội XIII, tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội XIII; tờ trình của Bộ Chính trị về nội dung, thời gian và chương trình Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII cũng được trình bày tại hội nghị bởi Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Chiều cùng ngày, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo hàng loạt báo cáo.

Các nội dung được thảo luận gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030.

Ngoài ra, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã được các đại biểu thảo luận.

Hoài Thu (Zingnews)