Thủ tướng giao UBND tỉnh An Giang tiếp nhận Dự án BOT cầu Châu Đốc

5

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao UBND tỉnh An Giang là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh An Giang triển khai Dự án bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

PV