Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu

10

Tại Quyết định 1280/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2018.

PV