28 C
Hanoi
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

Phân định rõ nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và VPCP trong cải cách hành chính

Print Friendly, PDF & Email

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thông báo kết luận nêu rõ, hiện nay, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại điểm n Khoản 16 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ là chồng chéo với quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Do đó, cần phân định rõ nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ theo hướng Bộ Nội vụ theo dõi thực hiện cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương và chủ trì các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công chức, công vụ, còn Văn phòng Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, chủ trì triển khai nhiệm vụ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 150/2016/NĐ-CP. Giao Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hoàn thiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Do đó, cần tập trung làm tốt công tác này trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Qua ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan về dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo và để bảo đảm bao quát toàn diện nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.

Cụ thể, chỉnh lý, bổ sung các nhiệm vụ trong kế hoạch để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; tập trung vào đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường trách nhiệm của các thành viên trong đề xuất sáng kiến cải cách, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra; bổ sung các nội dung về cải cách thể chế.

Đồng thời bổ sung nhiệm vụ xây dựng mô hình chấm điểm hành chính công và hệ thống đánh giá quốc gia hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11464/VPCP-TCCV ngày 31/12/2016.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định trong tháng 3/2017./.

Bài viết liên quan