Nghiên cứu nội dung phản ánh về “sạt lở di sản trong lòng đô thị”

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung phản ánh về “sạt lở di sản trong lòng đô thị”.

Trước đó, Báo Người đô thị điện tử ngày 14/12/2020 có bài viết “Sạt lở di sản trong lòng đô thị”, trong đó thông tin: Hiện có tình trạng “sạt lở di sản” ngấm ngầm trong lòng đô thị, không ít những tòa nhà cổ và cảnh quan xưa – được xếp hạng hay chưa xếp hạng, bị phá bỏ hay “bốc hơi” hoặc biến dạng do con người. Để bảo vệ di sản, nội dung quản trị đô thị của chính quyền các cấp cần được bổ sung chi tiết về quản trị di sản.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xử lý.

PV