Đà Nẵng: Tuyên truyền Qũy vắc xin phòng Covid-19

Tại công văn số 336/TTCS-TTTH ngày 30/5/2021 về việc tuyên truyền Qũy vắc xin phòng Covid-19. Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, tuyên truyền Qũy vắc xin phòng covid-19.

Tiêm vắc xin cho những đối tượng công tác ở tuyến đầu.

Theo đó, Quỹ được thành lập để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân

Trong quyết định, Chính phủ đề nghị ban thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam phát huy trách nhiệm trong công tác vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đóng góp cho quỹ. Đồng thời, cơ quan này cũng thực hiện giám sát để đảm bảo quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả. Quỹ được giao cho Bộ Tài chính quản lý và hoạt động chịu sự thanh tra, kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng…

Ngoài ra, quỹ cũng được báo cáo tình hình thực hiện thu, chi quyết toán tài chính cho Chính phủ, Quốc hội và công khai số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp và số tiền đã chi, số dư còn lại nếu có. Về thẩm quyền quyết định chi, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sử dụng vắc xin phòng dịch COVID-19, trình Chính phủ quyết định.

Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có sẽ được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước.

Được biết, bộ máy quản lý Quỹ sử dụng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của Quỹ.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của Quỹ của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước; giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.

                                                                                                            Khánh Huyền