Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID- 19

23

Để tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID- 19 và theo Công văn số 1734/BYT-MT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài nguyên và môi trường thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị để thực hiện quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID- 19.

Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự thành Phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo và bố trí kinh phí cho các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung thực thuộc thẩm quyền quản 1ý thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý  chất thải lây nhiễm,  nước thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng quy định, không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng 1 lần.

Khẩu trang y tế đã qua sử dụng bị vứt bỏ trên đường

Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan: Chỉ đạo công tác vận chuyển, xử 1ý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần; Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly, Tập trung thuộc thẩm quyền quản 1ý trong việc quản 1ý, xử lý chất thải.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và kịp thời, báo cáo, đề xuất xử 1ý ngay những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

Đắc Bình – Anh Minh