Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh

26

Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Tháp và Long An.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định chuyển mục đích sử dụng 20,09 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 235 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.

PV